Салмонелоза

Салмонелоза е остро инфекциозно заболяване, което се характеризира със засягане на гастро-интестиналния тракт, обща интоксикация, кратък инкубационен период и възникване на по-малки или по-големи епидемии по типа на хранителните токсоинфекции. Причиняват се от представители от рода Salmonella.

Патогенеза
Входната врата за салмонелите е устата. Основен момент в патогенезата на салмонелозата е масивното инфектиране вследствие на консумирането на хранителни продукти, в които салмонелите са се размножили в големи количества преди приемането на съответния продукт. Попаднали в тънките черва, голяма част от тях се унищожават, при което се натрупва ендотоксин, който определя късия инкубационен период и клиничното протичане по типа на хранително отравяне.

Източници на зараза
Салмонелозата спада към зоонозите. Естествен резервоар и източник на зараза са селскостопанските животни и птици. Те също боледуват от салмонелоза, но по-често са носители на салмонели. Болният човек и заразоносителят могат да бъдат източници на зараза.

Механизъм на предаване
Основният механизъм на предаване на заразното начало при човека е алиментарният. Човек се заразява при консумиране на месо и месни продукти и яйца, и приготвените от тях храни, съдържащи салмонели. Основни ффактори за предаване са месото и месните продукти – кайма, колбаси, кренвирши, котлети, пастети и др., на второ място се нареждат яйцата и птичето месо и приготвените от тях ястия.

Освен алиментарния механизъм, осигуряващ предаването на салмонтелите от животните и птиците на човека, участвува и фекално-оралният механизъм, осигуряващ циркулацията на салмонелозата между хората. Заразяването се осъществувя чрез поглъщане на салмонели, отделяни от фекалиите на болните и заразоносителите. Основни фактори за предаване са замърсените ръце, хранителните продукти и някои предмети от обкръжаващата среда.

Възприемчивост и имунитет
Възприемчивостта на човека към салмонелозата е всеобща, но по-често се засягат децата от 1-годишна възраст. Имунитеът е моноспецифичен, но неустойчив. Понякога се наблюдава кръстосан имунитет.

Симптоми и лечение
Профилактиката и лечението със салмонелозата е комплексна и се провежда както от органите на здравеопазването, така и от ветеринарномедицинските служби. Провеждат се:

– Строг контрол по добива, получаването, транспортирането, съхраняването, кулинарната обработка на хранителните продукти и раздаването на готовата продукция.
– Контрол по спазването на санитарно-хигиенния режим в предприятията на хранителната промишленост, заведенията за обществено хранене и търговията с хранителни продукти.
– Профилактични микробиологични изследвания за откриване на салмонелно носителство на всички лица, постъпващи на работа.

При възникване на салмонелозна токсоинфекция се провеждат:
Ранно и активно откриване на заболелите, първа медицинска помощ и хоспитализация за лечение. За ранна диагноза се вземат за микробиологични изследвания фекалии, повърнати материи, промивни води от стомаха, както и проби от съмнителните хранителни продукти.
Регистриране, попълване и изпращане на бързо известие и информация по телефона за всички възникнали случаи.
Осигурява се тясно колаборация с ветеринарномедицински органи за бързо ликвидиране на епидемичното огнище.
Откритите салмонелни носители както при профилактичните изследвания, така и сред контактните лица се санират задължително при домашни условия. Не се допускат на работа след еднократно микробиологично изследване с отрицателен резултат.

Източник: https://razkazi.net