Хигиената на храните през лятото е основен акцент на кампанията #EUChooseSafeFood

С настъпването на летните горещини става все по-важно да се поддържа хигиената на храните. Ето защо Европейският орган за безопасност на храните (ЕОБХ) и повечето от 16-те държави партньори от ЕС, участващи в кампанията #EUChooseSafeFood, поставиха хигиената на храните през летните месеци в центъра на своите дейности в рамките на кампанията.

Европейският орган за безопасност на храните работи съвместно с Европейската комисия, националните органи по безопасност на храните и учените в цяла Европа, за да подпомага предоставянето на съвети на потребителите и да повишава осведомеността за най-добрите практики в областта на хигиената на храните. Кампанията #EUChooseSafeFood е основна част от тези усилия ― тя обвързва науката в областта на безопасността на храните с храните, които намират място на нашата трапеза. Един от акцентите на кампанията е постигането на по-добро разбиране на значението на хигиената на храните, което да даде възможност на потребителите спокойно да избират.

“Като национален партньор на кампанията на ЕОБХ – #EUChooseSafeFood основната ни цел е да насърчим потребителите не само да направят своя информиран избор по отношение на храните, но и да насочим вниманието им към добрите хигиенни практики за тяхното последващо съхранение и обработка”, казва д-р Койчо Коев, директор на Центъра за оценка на риска по хранителната верига към Министерството на земеделието и храните.

“Като национален партньор на кампанията на ЕОБХ – #EUChooseSafeFood основната ни цел е да насърчим потребителите не само да направят своя информиран избор по отношение на храните, но и да насочим вниманието им към добрите хигиенни практики за тяхното последващо съхранение и обработка”, казва д-р Койчо Коев, директор на Центъра за оценка на риска по хранителната верига към Министерството на земеделието и храните.

През последните години в Европа бяха постигнати сериозни успехи в областта на хигиената на храните. Инициативи като Световния ден за безопасност на храните и продължаващите кампании за повишаване на осведомеността, оглавявани от организации като ЕОБХ, Световната здравна организация и Организацията на ООН за прехрана и земеделие (ФАО), изиграха жизненоважна роля за насърчаване на културата на безопасност на храните, обществената осведоменост и стимулиране на глобалното сътрудничество за осигуряване на безопасна храна за всички.

С кампанията #EUChooseSafeFood тези усилия се надграждат, като потребителите се информират за начина, по който се осигурява безопасността на храните в ЕС, и как да предпазят себе си и семействата си от потенциални рискове от хранителни заболявания, като спазват основни практики за хигиена на храните.

По-голяма информираност за хигиената на храните

Пандемията от COVID-19, макар и непряко свързана с храните, доведе до промени в процедурите за безопасно обработване на храните. Потребителите отдават по-голямо значение на общите хигиенни практики, като например старателното миене на ръцете, което косвено засилва концепцията за хигиена на храните.

При последното проучване на Евробарометър относно опасенията на потребителите, свързани с безопасността на храните, е установено, че хигиената на храните продължава да е сред основните опасения на гражданите на ЕС. В същия доклад голяма част от участниците заявяват, че биха обмислили да променят навиците си при приготвянето на храна, като „хигиената“ е изтъкната като основна причина за това.

Няколко прости действия могат да намалят рисковете от кръстосано замърсяване по време на обработката на храни и боравенето с тях, както и от развитието на микроорганизми по време на приготвянето и съхранението им в домашна среда. ЕОБХ насърчава европейските потребители да следват тези основни стъпки:

  1. Поддържане на чистота;
  2. Разделяне на суровите и сготвените храни;
  3. Добра термична обработка на храната;
  4. Съхранение на храната при безопасни температури;
  5. Безопасно размразяване;
  6. Използване на безопасна вода и суровини.

Чрез прилагането на тези практики хората могат да намалят риска от хранителни заболявания и да дадат своя принос за по-безопасната хранителна среда за всички.

Всички ние имаме своята роля в постигането на европейските цели по отношение на хигиената на храните. Чрез търсене на информация, редовно осведомяване и споделяне на знания, придобити от кампании за повишаване на осведомеността като #EUChooseSafeFood, всеки от нас може да бъде посланик на информация, да осведомява и да насърчава другите да спазват подходящи практики за хигиена на храните.

За допълнителна информация относно хигиената на храните и кампанията #EUChooseSafeFood посетете уебсайта на #EUChooseSafeFood.

Повече за кампанията #EUChooseSafeFood

Целта на кампанията #EUChooseSafeFood е да се даде възможност на европейските граждани да вземат информирани решения относно избора си на храна. Кампанията е насочена към хората на възраст между 25 и 45 години, най-вече към младите родители и хората с интерес към безопасността на храните и науката, и предлага достъпна и практична информация за различни аспекти, свързани с храните. Тя осигурява на потребителите инструменти за разбиране на етикетите на храните и на добавките и за възприемане на подходящи практики за приготвяне и съхранение на храните.

Тази година с кампанията се поставя специален акцент върху насърчаването на добрите практики за хигиена на храните у дома, намаляването на разхищението на храни и борбата с хранителните заболявания в целия Европейски съюз. С кампанията #EUChooseSafeFood също така се подчертава как съвместните усилия на европейските учени помагат за предпазване на потребителите от рискове, свързани с храните. През 2023 г. обхватът на кампанията се увеличава и включва 16 държави ― така тя става по-голяма и по-въздействаща от всякога.